Herstelcoaching

Herstelcoaching door Synapsis

Herstelcoaching helpt je om sneller te herstellen van een gebeurtenis die een diepe indruk op je heeft gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een verkeersongeval, of een ongeluk op het werk, maar ook het overlijden van een dierbare of een relatiebreuk met iemand waar je veel om gegeven hebt. Je eigen inzichten vormen de basis van het herstelplan dat je samen met je herstelcoach maakt.

Wat is herstelcoaching?

Je hebt een traumatische ervaring meegemaakt en hebt door alle gevolgen even geen overzicht meer. Het kan zijn dat de schaderegeling maar niet wordt afgewikkeld, je verdriet maar niet over gaat of doordat je herstel stagneert. Hierdoor kan je soms in je thuis- of werksituatie vast lopen. Een herstelcoach kijkt met je mee, om vanuit je eigen wensen en behoeften, stappen te zetten zodat je je weer beter gaat voelen. Dit vanuit de visie dat elk individu zelf het beste weet welke stappen hij/zij kan zetten om te herstellen of zich beter te gaan voelen. Je blijft de eigen regie houden over de te ondernemen acties, maar de coach kan je de weg wijzen naar medische hulp, paramedische behandelingen of andere kansrijke interventies. Maar dit kunnen ook acties zijn om een hobby te ontwikkelen, een opleiding volgen naar een toekomstige functie, vrijwilligerswerk of activiteiten om meer sociale contacten aan te gaan. Dit om de kwaliteit van leven en je toekomstperspectief te verbeteren. Herstelcoaching is dan ook geen behandeling, maar een vorm van begeleiding gericht op meer kwaliteit van het leven te bereiken.

De herstelcoach heeft een gerichte opleiding gevolgd bij Quasir, een opleiding die binnenkort geaccrediteerd is en volgens een eigen register gaat voeren. Zij kan vanuit de deskundigheid coaching bieden over de juiste keuzes richting herstel en zorgdragen voor de voortgang. Dit maakt dat de je sneller, maar ook op een meer duurzame manier kan herstellen.

Herstelcoaching is bedoeld voor:

  • cliënten met letselschade
  • cliënten die verzuimen vanaf 3 maanden uitval
  • cliënten die dreigen uit te vallen in het werk (preventief).

Het doel van de coaching is het vlottrekken van de stagnatie, of het voorkomen van langdurige arbeidsonderbreking of uitval. Indien langdurige arbeidsonderbreking al aan de orde is, het zinvol besteden van je tijd om je actief te maken/ houden. Hoe geef je je leven weer zin? Dat wil zeggen dat de een gezonde leefstijl wordt bevorderd ten dienste van duurzaam functioneren in leven en werken.

Werkwijze

Omdat het duidelijk moet worden of betrokkene echt voor de gekozen onderwerpen gemotiveerd is (ontdekken van de eigen drijfveren), en er via coaching duidelijk dient te zijn welke onderwerpen dit zijn, zijn er gemiddeld 2 tot 3 gesprekken nodig om tot een haalbaar plan van aanpak te komen. Dit behelst het volgende:

  • Volgen en activeren van betrokkene in het nemen van stappen in de privésituatie of anderszins (ontwikkelen en uitbreiden van sociale activiteiten, van hobby’s of andere zinvolle activiteiten)
  • Dit om te werken aan het (herstel-)doel dat betrokkene zich voor zichzelf heeft gesteld. Dit dient een bijdrage te gaan leveren aan het eigen herstelgedrag
  • Werken aan punten waardoor betrokkene meer eigen regie kan krijgen
  • Werken aan het zich uiten van betrokkene over wat hem of haar dwars zit, het ordenen van gedachten, teneinde zich beter te voelen (naast de behandeling)

Uitkomst na de intakeprocedure

Scenario 1:
Samen met betrokkene worden de geformuleerde actiepunten uitgewerkt tot een haalbaar plan van aanpak met de nodige te behalen effecten en de mogelijke te verwachten kosten.
In het plan van aanpak staat beschreven welke activiteiten er gekozen zijn, hoe er aan de activiteiten door betrokkene wordt gewerkt, wat het gaat opleveren en welke kosten ermee gemoeid zijn. Dit voorstel met een kostenraming wordt ter goedkering voorgelegd aan de verzekeraar. Na goedkeuring wordt er verder gewerkt aan het plan van aanpak.
De rapportage wordt in concept voorgelegd aan betrokkene en worden middels hoor en wederhoor persoonlijk met doorgesproken. Daarna wordt de rapportage in definitieve vorm tegelijkertijd aan partijen aangeboden.

Scenario 2:
Betrokkene kan geen hersteldoelen vinden, heeft op dat moment onvoldoende motivatie om in beweging te komen, of stappen te zetten. Dat maakt het lastig om actief aan de doelen te werken. Dan wordt het traject na de intake gestaakt. Dit wordt vastgelegd in een rapportage.

Informatie over de herstelcoach van Synapsis BV:

Mevrouw Chris Scholte heeft meer dan 25 jaar ervaring als coach, arbo-adviseur, manager, en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Zij voert de leiding over Synapsis BV, een landelijke dienstverlener die zij sinds 2014 heeft opgericht voor arbeidsdeskundige en herstelcoach dienstverlening. Sinds 2011 werkt zij specifiek voor cliënten, belangenbehartigers en verzekeraars in letselschadezaken.
De naam Synapsis staat voor verbinding en vertrouwen. Bij herstelcoaching staat verbinding met een cliënt voorop. Van hieruit kan er gewerkt worden aan het bevorderen van herstelgedrag, is haar overtuiging. Met de nodig empathie en begrip, schuwt zij niet de nodige confrontatie om beweging te bevorderen. Reflecterende gesprekken met een zachte benaderingswijze. Warme zakelijkheid, noemt Chris dat. Vandaaruit ontstaan de mooiste ontwikkelingen!

Chris heeft naast haar uitgebreide werkervarings als arbeidsdeskundige ook de nodige ervaring als coach. Zij heeft een opleiding gevolgd voor coach- en counsellor waarin gesprekstechnieken en begeleidingsplannen op de voorgrond staan. Verder heeft zij een 3 jarige opleiding gedaan voor persoonsgericht ontwikkelen. In 2017 heeft zij een specifieke gerichte herstelcoach opleiding bij Quasir gevolgd, specifiek voor herstelcoaching in de letselschade. Het vak van herstelcoach is een relatief jong vak.

22-6-2017 Bericht van het NIVRE:

Op voordracht van het Branchebestuur Personenschade zal het NIVRE een register openen voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. De eerste groep van professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen. Ingeschreven professionals zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige. Dit is om de nodige professionele kwaliteitseisen te waarborgen.

Herstelcoaching Nederland

Mocht het niet zinvol lijken om de herstelcoach van Synapsis in te zetten (omdat zij bijvoorbeeld al het arbeidsdeskundige traject heeft verricht), is het ook mogelijk om een herstelcoach aan te wijzen via Herstelcoaching Nederland. Synapsis BV is mede oprichter van www.herstelcoachingnederland.nl. Dit is een netwerkorganisatie van professionele herstelcoaches. Zij werken samen in projecten en bieden elkaar intervisie, supervisie en collegiaal overleg ter bevordering van de kwaliteitsborging. Voor meer vragen:

I:  herstelcoaching nederland
E: aanmelding@synapsis.nl
T: 06-217 113 40

Heeft u meer vragen neem dan contact met ons op!

Reviews herstelcoaching